Ga direct naar hoofd-inhoud »

Privacyverklaring en diclaimer

Het onderstaande privacybeleid en de disclaimer hebben betrekking op de V.O.F. TENK. Deze onderneming heeft als voornaamste doel de verkoop van producten op afstand. Onderdeel van TENK zijn onder andere Speelkoning.be en Spelshop.be.

Privacybeleid

TENK respecteert het vertrouwen van zijn klanten en erkent hun rechten inzake persoonlijke gegevens die zij ons ter beschikking stellen. Wij respecteren de op nationaal en regionaal bepaalde rechten en regels inzake betrouwbaarheid en nemen de nodige maatregelen om aan deze te voldoen. Alhoewel de meeste informatie op onze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens worden verstrekt zijn we toch genoodzaakt een minimum aan informatie te verzamelen die noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en onze website voor u te personaliseren. De gebruiker kan zelf beslissen dat we zijn gegevens gebruiken voor direct marketing via e-mail door zich al dan niet in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Comform de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de natuurlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet) beschikt de gebruiker over de mogelijkheid de gegevens die we van hem bewaren in te kijken en te corrigeren. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u van ons een schriftelijke versie bekomen van alle bewaarde gegevens die u eventueel kan corrigeren. Indien u uw gegevens wenst in te kijken kan u steeds met ons contact opnemen en dan zullen we u de exacte procedure meedelen.

Tijdens het bezoek aan de site kan het zijn dat er cookies op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Deze cookies zijn zeer kleine bestandjes en ze worden aangemaakt om de website voor u te personaliseren en het surfen aangenamer te maken. Ze vormen geenszins een bedreiging voor uw privacy. We gebruiken cookies niet om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. De cookies hebben alleen betrekking tot sites die eigendom zijn van TENK en worden uitsluitend gebruikt voor puur statistische doeleinden en laat in geen geval toe jou te identificeren.

Disclaimer

TENK besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van alle informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan TENK niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer we verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat TENK geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. TENK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Klachten

Heb je klachten? Dan kan je contact opnemen via ons contactformulier. We proberen zo snel mogelijk uw klacht te behandelen en een gepaste oplossing te zoeken.

Auteursrecht

Hou er rekening mee dat informatie die je op onze website kan terugvinden onder het auteursrecht kan vallen. Onze logo's en andere verwijzingen naar ons bedrijf of onze websites mogen alleen gebruikt worden om promotie te maken voor onze websites of producten.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij een geschil is alleen de rechtbank van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Naar openingspagina